Untitled Document
      VĂN BẢN PHÁP QUY
      TIÊU CHUẨN - QUY CHUẨN
      ĐỊNH MỨC - ĐƠN GIÁ
      KHKT CHUYÊN NGÀNH XD
      GIÁO TRÌNH
      LOẠI KHÁC
      SÁCH SẮP XUẤT BẢN

Untitled Document
      LỊCH TỜ, LỊCH QUYỂN, LỊCH BÀN
      CATALOGUE
      TỜ RƠI - TỜ GẤP
      BẰNG KHEN - GIẤY KHEN
      GIẤY CHỨNG NHẬN - CHỨNG CHỈ
      CÁC LOẠI BIỂU MẪU
      TẠP CHÍ - KỶ YẾU
      THIẾT KẾ QUẢNG CÁO TẠO MẪU

Hỗ trợ kinh doanh
Hỗ trợ kinh doanh
 
Hỗ Trợ xuất bản
Hỗ Trợ xuất bản
 
Hỗ trợ đặt mua
Hỗ trợ đặt mua
 


    

Cập nhật ngày: 1-08- 2014 
Tìm kiếm theo:
Tên sách: # A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tác giả: A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    > SÁCH TỔNG HỢP
TÊN SÁCH:KINH TẾ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
TÁC GIẢ:Bùi Mạnh Hùng - ĐH Kiến trúc Hà Nội
KHỔ SÁCH:19 x 26,5 cm
SỐ TRANG:418
NĂM XUẤT BẢN:2018
GIÁ:212,000 VNĐ

MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KINH TẾ 
                   VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
1.1. Khái niệm liên quan đến kinh tế, kinh tế đầu tư và kinh tế phát triển
1.1.1. Khái niệm về kinh tế
1.1.2. Khái niệm về kinh tế phát triển
1.1.3. Khái niệm về kinh tế đầu tư
1.1.4. Khái niệm về kinh tế đầu tư phát triển đô thị
1.2. Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu đầu tư và đầu tư phát triển
1.2.1. Khái niệm về đầu tư và đầu tư phát triển
1.2.2. Mục tiêu của đầu tư và đầu tư phát triển
1.3. Phân loại, các giai đoạn, phương án đầu tư và nguồn vốn đầu tư
1.3.1. Phân loại đầu tư và đầu tư phát triển
1.3.2. Các giai đoạn thực hiện đầu tư
1.3.3. Phương án đầu tư và các loại phương án đầu tư
1.3.4. Nguồn vốn đầu tư và đầu tư phát triển
1.4. Đặc điểm, thực trạng, đánh giá đầu tư phát triển ở Việt Nam
1.4.1. Đặc điểm đầu tư phát triển ở Việt Nam
1.4.2. Thực trạng đầu tư phát triển ở Việt Nam
1.4.3. Đánh giá đầu tư phát triển ở Việt Nam
1.5. Đầu tư phát triển đô thị
1.5.1. Các khái niệm liên quan đến đô thị và đầu tư
                    phát triển đô thị
1.5.2. Nội dung đầu tư phát triển đô thị
1.5.3. Đánh giá đầu tư phát triển đô thị
1.6. Nguyên tắc, định hướng và nguồn vốn cho phát triển đô thị
1.6.1. Triết lý phát triển đô thị
1.6.2. Nguyên tắc phát triển đô thị
1.6.3. Định hướng phát triển đô thị
1.6.4. Nguồn lực tài chính cho phát triển đô thị
Chương 2: QUẢN LÝ ĐẦU TƯ, QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 
                    VÀ QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
2.1. Quản lý đầu tư
2.1.1. Khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc và thực trạng
                    quản lý đầu tư
2.1.2. Nội dung, phương pháp và công cụ quản lý đầu tư
2.1.3. Quản lý Nhà nước đối với đầu tư
2.2. Quản lý phát triển đô thị
2.2.1. Loại đô thị và các tiêu chí phân loại đô thị
2.2.2. Chiến lược, quy hoạch, chương trình phát triển đô thị
2.2.3. Khu vực phát triển đô thị
2.2.4. Sự cần thiết phải quản lý phát triển đô thị
2.2.5. Quản lý phát triển đô thị theo quy hoạch
2.3. Quản lý đầu tư phát triển đô thị
2.3.1. Khái niệm, nguyên tắc đầu tư phát triển đô thị
2.3.2. Đất và vốn cho đầu tư phát triển đô thị
2.3.3. Quy định chung về quản lý đầu tư phát triển đô thị
2.4. Phân tích ngân sách và phân tích kế hoạch đầu tư phát triển đô thị
2.4.1. Nguồn lực và ngân sách trong đầu tư phát triển đô thị
2.4.2. Vai trò của Ngân sách Nhà nước trong lập kế hoạch
                    đầu tư phát triển đô thị
2.4.3. Kết hợp phân tích ngân sách với phân tích kế hoạch
                   trong quá trình lập kế hoạch đầu tư phát triển đô thị
2.5. Quản lý chi phí đầu tư phát triển đô thị
2.5.1. Nguyên tắc xác định và quản lý chi phí đầu tư phát triển
                   đô thị
2.5.2. Xác định và quản lý chi phí liên quan đến đầu tư phát triển
                     đô thị
2.6. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong quản lý
            đầu tư phát triển đô thị
Chương 3: DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
3.1. Khái niệm dự án đầu tư phát triển đô thị
3.2. Đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực phát triển đô thị
3.3. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
3.3.1. Lựa chọn chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
3.3.2. Thẩm quyền chấp thuận đầu tư dự án đầu tư xây dựng
                    khu đô thị
3.3.3. Về Hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư xây dựng khu đô thị
3.3.4. Thẩm định Hồ sơ đề xuất chấp thuận đầu tư xây dựng
                    khu đô thị
3.3.5. Lấy ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng đối với dự án
                  đầu tư xây dựng khu đô thị
3.4. Dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
3.4.1. Quy mô lập dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
                    và lựa chọn chủ đầu tư dự án
3.4.2. Lập, thẩm định phê duyệt quy hoạch và dự án đầu tư
                    xây dựng khu đô thị mới
3.4.3. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư
                   xây dựng khu đô thị mới
3.4.4. Thẩm quyền thẩm định dự án đầu tư xây dựng
                    khu đô thị mới
3.4.5. Nội dung thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
3.4.6. Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
3.4.7. Thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới
3.4.8. Nghiệm thu, hoàn thành dự án đầu tư xây dựng
                    khu đô thị mới
3.4.9. Chuyển giao, khai thác dự án đầu tư xây dựng khu
                    đô thị mới
3.4.10. Chuyển giao quản lý hành chính
3.4.11. Quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng
                       khu đô thị mới
3.5. Dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị
3.5.1. Kế hoạch cải tạo, chỉnh trang đô thị
3.5.2. Hình thức thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị
3.5.3. Lấy ý kiến cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân về dự án
3.5.4. Nội dung báo cáo nghiên cứu khả thi dự án cải tạo,
                    chỉnh trang khu đô thị
3.5.5. Ưu đãi đầu tư đối với dự án cải tạo, chỉnh trang khu đô thị
3.5.6. Thẩm định dự án đầu tư xây dựng khu đô thị hỗn hợp
Chương 4: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 
                    ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
4.1. Những vấn đề chung
4.1.1. Khái niệm, phân loại, tiêu chuẩn hiệu quả đầu tư
                    và các quan điểm đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị
4.1.2. Khái niệm về chi phí, giá trong đầu tư phát triển đô thị
4.1.3. Giá trị của tiền tệ theo thời gian và dòng tiền
4.1.4. Tóm tắt phương pháp phân tích dự án đầu tư phát triển
                     đô thị
4.1.5. Một số nguyên tắc chủ yếu khi phân tích đánh giá,
                   lựa chọn phương án đầu tư phát triển đô thị
4.1.6. Các bước tính toán, so sánh phương án đầu tư phát triển
                    đô thị
4.2. Phân tích tài chính dự án đầu tư phát triển đô thị
4.2.1. Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu, phương pháp phân tích
                    tài chính dự án đầu tư phát triển đô thị
4.2.2. Nội dung phân tích tài chính dự án đầu tư phát triển đô thị
4.2.3. Suất chiết khấu và công thức chuyển khoản tiền
4.2.4. Phân tích hiệu quả tài chính dự án đầu tư phát triển đô thị
4.2.5. Phân tích, đánh giá độ an toàn tài chính dự án đầu tư
                    phát triển đô thị
4.2.6. So sánh, lựa chọn phương án đầu tư phát triển đô thị
4.3. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư phát triển đô thị
4.3.1. Khái niệm và mục đích phân tích kinh tế - xã hội dự án
                    đầu tư phát triển đô thị
4.3.2. Các chỉ tiêu đánh giá lợi ích kinh tế - xã hội do thực hiện
                    dự án đầu tư phát triển đô thị
4.3.3. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án
                    đầu tư phát triển đô thị
4.3.4. Phân biệt nội dung phân tích tài chính và phân tích
                   kinh tế - xã hội dự án đầu tư phát triển đô thị
4.4. Đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị
4.4.1. Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu và nguyên tắc đánh giá
                   dự án đầu tư phát triển đô thị
4.4.2. Nội dung đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị
4.4.3. Cách thức, trình tự, quy trình và phương pháp thực hiện
                    đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị
4.5. Tổ chức thực hiện đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị
4.5.1. Hệ thống tổ chức đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị
4.5.2. Công tác tổ chức và phương pháp đánh giá dự án đầu tư
                    phát triển đô thị
4.5.3. Nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức thực hiện đánh giá
                    dự án đầu tư phát triển đô thị
4.5.4. Công tác báo cáo về đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị
4.5.5. Trách nhiệm và xử phạt vi phạm các tổ chức thực hiện
                    đánh giá dự án đầu tư phát triển đô thị
Phụ lục 1: Định mức chi phí liên quan đến đầu tư phát triển đô thị
Phụ lục 2: Hướng dẫn lập dự toán chi phí tư vấn đầu tư phát triển   
                   đô thị đối với các công  việc cần xác định chi phí theo 
                   dự toán  [11]
Tài liệu tham khảo
[ Lên đầu trang ]  [ Quay lại ]
  NXB Xay Dung
   SỰ KIỆN NỔI BẬT
 • Hội thảo về sàn bê tông chất lượng cao tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
 • Quảng Ninh: Tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng công nghệ mới trong xây dựng
 • Sự kiện 'Sách cho em' quy tụ 600 tác phẩm thiếu nhi
 • 2 sự kiện về sách tại Không gian văn hóa Đông Tây
 • Hội sách TPHCM 2018: Đa dạng các sự kiện về sách
 • Biển người tham dự “Ngày sách Việt Nam tỉnh Bắc Ninh 2018”
 • Phát triển công thức tính toán độ dày bê tông chống bom
 • Xuất khẩu xi măng gặp “sóng”
 • Bất động sản, tín hiệu phục hồi trên cả nước
 • Hàng ngàn người đổ về Hội sách TP.HCM

 • Xem thêm>>  

  NXB Xay Dung
     SÁCH SẮP XUẤT BẢN
 • Các giải pháp quản lý chuyên nghiệp trong xây dựng - Tập 1
 • Hướng dẫn giải bài tập cơ học cơ sở tập 2
 • Ứng dụng chương trình RM trong phân tích tính toán kết cấu cầu - tập IV
 • Máy sản xuất vật liệu và cấu kiện xây dựng
 • Cường độ chống cắt của đất trong các bài tóa địa kỹ thuật
 • TuboPascal với chương trình tính gió động và động đất theo TCVN 9386:2012
 • Cầu bê tông cốt thép trên đường ô tô

 • Xem thêm>>  

     SÁCH MỚI
  Click ảnh để xem chi tiết  

  Xem thêm>>  

     SẢN PHẨM DỊCH VỤ


   
     
    NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
  Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội
  Liên hệ: 024.39785233 ; Hotline: 038.5335848 * Fax: 024.38215369
  Email : nxbxaydung37@gmail.com
      Website : http://nxbxaydung.com.vn

  Designed by
  ADC VIETNAM