Khảo sát - tính toán thủy văn công trình giao thông, tập 2
256,000 VNDMỤC LỤC
 
 
Lời nói đầu 
 
PHẦN 5
TÍNH TOÁN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH
 
PHẦN 5.1. TÍNH TOÁN DÒNG CHẢY SÔNG
Chương 9. Tính toán dòng chảy sông năm thiết kế
9.1. Xác định tần suất lũ thiết kế công trình
9.2. Vẽ đường tần suất và xác định lưu lượng dòng chảy năm
9.3. Phân phối dòng chảy năm (Q ~ t)
9.4. Tính toán lưu lượng dòng chảy năm
9.5. Phân phối dòng chảy năm
Chương 10. Tính toán dòng chảy sông mùa nước cạn
10.1. Ý nghĩa của dòng chảy kiệt trong thiết kế công trình
10.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến dòng chảy kiệt
10.3. Thống kê tài liệu về dòng chảy kiệt
10.4. Xác định dòng chảy kiệt thiết kế khi có đủ tài liệu thống kê
10.5. Xác định dòng chảy kiệt thiết kế khi có ít tài liệu thống kê
10.6. Xác định dòng chảy kiệt thiết kế khi không có tài liệu thống kê
Chương 11. Tính toán dòng chảy sông mùa nước lũ
11.1. Các vấn đề chung
11.2. Tính toán dòng chảy lũ khi không có số liệu đo đạc thủy văn trên sông
11.3. Tính lũ trên sông khi có số liệu quan trắc thủy văn trên sông
11.4. Xác định lưu lượng khi có nhiều năm quan trắc thủy văn
11.5. Tính lưu lượng đỉnh lũ thiết kế khi chuỗi tài liệu quan trắc ngắn
11.6. Tính lưu lượng trên sông nước chảy tràn lan
11.7. Tính lưu lượng dòng bùn đá trên sông
11.8. Phân phối lưu lượng ở lòng sông và bãi sông
11.9. Xác định đường quá trình lũ thiết kế
11.10. Một số mô hình toán thủy văn ứng dụng trong tính toán dòng chảy lũ
PHẦN 5.2. TÍNH TOÁN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH CẦU
 
Chương 12. Tính toán thủy văn công trình cầu
12.1. Tài liệu cơ bản và thông số đầu vào
12.2. Xác định các loại mực nước
12.3. Xác định khẩu độ cầu
12.4. Xác định cao độ tối thiểu của mặt cầu
12.5. Thiết kế đường dẫn đầu cầu
12.6. Các loại xói lở công trình cầu vượt sông
12.7. Phân tích nguyên nhân gây xói
12.8. Tính toán xói chung dưới cầu
12.9. Tính toán xói cục bộ tại trụ cầu
12.10. Tính toán xói cục bộ tại mố cầu
12.11. Xác định chiều sâu đặt đáy bệ móng mố trụ cầu
12.12. Các biện pháp chống xói ở mố trụ cầu
 
PHẦN 5.3. TÍNH TOÁN THỦY VĂN CÔNG TRÌNH THOÁT NƯỚC  
CHO ĐƯỜNG VÀ SÂN BAY
Chương 13. Tính toán công trình thoát nước ngang đường
13.1. Cấu tạo chung
13.2. Các công thức xác định lưu lượng nước cần thoát của cống do mưa
         gây ra Qmp
13.3. Xác định khả năng thoát nước của cống Qc
13.4. Tính toán lượng tích nước trước cống
13.5. Tính toán thủy văn, thủy lực cống
13.6. Tính xói và gia cố sau cống
13.7. Thiết kế cống thoát nước dưới đường tràn
Chương 14. Tính toán công trình thoát nước dọc đường
14.1. Rãnh thoát nước mưa
14.2. Thiết kế hệ thống cống, rãnh thoát nước thải
PHẦN 6
 PHỤ LỤC
Phụ lục 1. Mẫu báo cáo tình hình hiện trạng sông H
Phụ lục 2. Mẫu điều tra mực nước sông
Phụ lục 3. Mẫu biểu điều tra đặc trưng địa mạo, địa hình lòng sông, suối
phụ lục 4. Mẫu điều tra đặc trưng địa mạo, địa hình lưu vực sông
Phụ lục 5. Phân cấp đất theo cường độ thấm
Phụ lục 5*. Vận tốc mặt bãi và đáy lòng sông cho phép không xói (vox)
                     của đất không dính
Phụ lục 5**. Vận tốc trung bình cho phép không xói của đất dính mặt bãi
                       và đáy sông, rãnh thoát nước (vox)
Phụ lục số 5***. Giá trị của hệ số nhám n và tốc độ cho phép (vcp) 
                            của các loại công trình gia cố
Phụ lục số 5****. Vận tốc cho phép không xói của các loại gia cố (vcp)
Phụ lục 6. Hệ số nhám sườn dốc msd
Phụ lục 6*. Hệ số thu hẹp dòng chảy m do mố cầu và trụ cầu
Phụ lục 7. Hệ số dòng chảy j
Phụ lục 7*. Lượng mưa ngày H­p (mm) tại các vùng lãnh thổ Việt Nam
                    theo các tần xuất p (%)
Phụ lục 8. Phân vùng mưa rào ở Việt Nam
Phụ lục 8*. Hệ số nhám của sông thiên nhiên
Phụ lục 9. Bảng tra tsd (phút) từ fsd và vùng mưa
Phụ lục 10. Bảng tra mô đun đỉnh lũ Ap theo Fls, tsd
Phụ lục 11. Bảng tra mô đun đỉnh lũ Ap theo Fls, tsd
Phụ lục 12. Bảng tra mô đun đỉnh lũ Ap theo Fls, tsd 
Phụ lục 13. Bảng tra mô đun đỉnh lũ Ap theo Fls, tsd
Phụ lục 13*. Tung độ y của đường quá trình lũ ứng với hệ số hình dạng l*
                       khác nhau
Phụ lục 14. Lượng mưa trung bình tháng vào mùa mưa ở các tỉnh (mm)
Phụ lục 15. Lượng mưa trung bình tháng vào mùa mưa ở các tỉnh (mm) (tiếp theo)
Phụ lục 16. Bảng tra trị số fp trong đường tần suất Pearson III (pIII)
Phụ lục 17. Bảng tra trị số fp trong đường tần suất Pearson III (pIII)
Phụ lục 18. Bảng tra trị số fp trong đường tần suất Pearson III (pIII)
Phụ lục 17*. Hệ số cv; cs của một số sông miền Bắc Việt Nam
Phụ lục 18*. Hệ số chuyển tần suất lp, trị số q100 và hệ số mũ n trong công thức
                       triết giảm tại vị trí các trạm quan trắc trên các sông suối ở Việt Nam
Phụ lục 18*. Hệ số chuyển tần suất lp, trị số q100 và hệ số mũ n trong công thức
                       triết giảm tại vị trí các trạm quan trắc trên các sông suối ở Việt Nam
Phụ lục 18**. Hệ số chuyển tần suất lp tại 18 vùng khí hậu Việt Nam
Phụ lục 18***. Hệ số khí hậu A, B, n của 18 vùng khí hậu Việt Nam  
                          (tại các trạm đại diện)
Phụ lục 19. Bảng tra trị số kp trong đường tần suất krisky - menken cs = cv
Phụ lục 19*. Bảng tọa độ đường cong triết giảm mưa của các vùng mưa rào
                      Việt Nam
Phụ lục 20. Tiêu chuẩn xâm thực của môi trường nước đối với bê tông
                     của các kết cấu bê tông và bê tông ít cốt thép
Phụ lục 21. Thông số tính toán thủy lực cầu nhỏ theo sơ đồ chảy ngập
Phụ lục 21*. Khả năng thông qua (khả năng thoát nước, chuyển tải lưu lượng Q)
                     của cống tròn bằng bê tông cốt thép
Phụ lục 21*. Bảng tính toán thủy lực và năng lực thoát nước của cống tròn - 1
Phụ lục 21*. Bảng tính toán thủy lực và năng lực thoát nước của cống tròn - 2
Phụ lục 21*. Bảng tính toán thủy lực và năng lực thoát nước của cống tròn - 3
Phụ lục 21*1. Bảng tính toán thủy lực và năng lực thoát nước của cống vuông 
                       (cống hộp) loại 1 
Phụ lục 21*1. Bảng tính toán thủy lực và năng lực thoát nước của cống vuông
                        (cống hộp) loại 2 
Phụ lục 21**. Hệ số hình dạng của IARATSLAXEV kx
Phụ lục 22. Các trị số A và B
Phụ lục 23. Điều kiện xâm thực của nước ngầm
Phụ lục 24. Các cấp trữ lượng khai thác nước dưới đất
Phụ lục 24*.1. Đồ thị khống chế cửa vào (cửa thu) cống tròn
Phụ lục 24*.2. Đồ thị khống chế cửa ra (cửa xả) cống tròn BTCT
Phụ lục 24*.3. Đồ thị xác định chiều sâu giới hạn (phân giới) BTCT cho cống tròn
Phụ lục 24*.4. Đồ thị quan hệ giữa chiều sâu giới hạn (phân giới)  
                          và lưu tốc cống tròn
Phụ lục 24*.5. Đồ thị khống chế cửa vào (cửa thu) cống hộp
Phụ lục 24*.6. Đồ thị khống chế cửa ra (xả) dòng chảy đầy trong cống hộp
Phụ lục 24*.7 Đồ thị chiều sâu giới hạn (phân giới) cống hộp
Phụ lục 24*.8. Hệ số tổn thất dòng chảy của cống tròn, cống hộp (ke)
Phụ lục 25. Bảng tra cs khi đã biết s trong phương pháp 3 điểm
 
Phụ lục 26. Bảng tra cs khi đã biết s trong phương pháp 3 điểm
                    p1 = 3%; p2 = 50%; p3 = 97%
Phụ lục 27. Bảng tra cs khi đã biết s trong phương pháp 3 điểm
 
Phụ lục 28. Bảng tra cs khi đã biết s trong phương pháp 3 điểm
 
Phụ lục 29. Bảng tra fp2 và (fp1 - fp3) với cs  khác nhau trong phương pháp 3 điểm
Phụ lục 31. Đặc điểm thủy triều ven biển Việt Nam
Phụ lục 32. Biểu đồ xác định tốc độ truyền triều
Phụ lục 33. Giới hạn truyền triều trong mùa nước cạn ở Đồng bằng Bắc Bộ
                    và Nam Bộ
Phụ lục 34. Biểu đồ thiết kế tìm lưu tốc lớn nhất
Phụ lục 35. Lượng cát trôi đơn vị do dòng chính ở cửa ngăn dòng khi lấp đứng
Phụ lục 36. Lượng cát trôi đơn vị do dòng xoáy ở cửa ngăn dòng khi lấp đứng
Phụ lục 37. Lượng cát trôi đơn vị do dòng chính ở cửa ngăn dòng khi lấp bằng
Phụ lục 38. Tính toán tổn thất cát trôi bằng phương pháp tra biểu đồ
Tài liệu tham khảo


Chi tiết…
Khảo sát - tính toán thủy văn công trình giao thông, tập 1
  183,000 
Chi tiết
Công nghệ mới trong nghiên cứu và quản lý cửa sông và bờ biển
  79,000 
Chi tiết
Thiết kế kết cấu thép theo quy phạm Hoa kỳ AISC 360-10
  135,000 
Chi tiết
Tính tấm chữ nhật chịu uốn có xét đến biến dạng trượt ngang
  78,000 
Chi tiết
Đánh giá rủi ro thiên tai
  89,000 
Chi tiết
Bùn cát sông ngòi và bồi lắng hồ chứa
  109,000 
Chi tiết
Bùn cát sông ngòi và bồi lắng hồ chứa
  95,000 
Chi tiết
Lũ quét và trượt lở đất
  77,000 
Chi tiết
VE - Phương pháp nâng cao chất lượng và tiết kiệm chi phí xây dựng
  96,000 
Chi tiết
Design of cast-in-situ reinforced concrete one-way slabes. Thiết kế sàn sườn có bản một phương bê tông cốt thép toàn khối
  70,000 
Chi tiết
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   
 
 
       
 
   

NXB Xay Dung
   ĐỐI TÁC

Xem thêm>>  

   SÁCH MỚI
Click ảnh để xem chi tiết  

Xem thêm>>  
 
 
   
  NHÀ XUẤT BẢN XÂY DỰNG - BỘ XÂY DỰNG
Địa chỉ: 37 Lê Đại Hành - Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội
Liên hệ: 04.39741418 ; Hotline: 0168.5335848 * Fax: 04.38215369
Email : nxbxaydung37@gmail.com
    Website : http://nxbxaydung.com.vn

Designed by
ADC VIETNAM